Mediation

DAŽAS PIEZ?MES PAR MEDI?CIJU UN T?S IEVIEŠANU No alternat?vajiem jeb ?rpus tiesas str?du risin?šanas veidiem, ar to tradicion?li saprotot p?rrunas, medi?ciju, samierin?šanu un š??r?jtiesu, Latvij? ir jau sen ieviests un darbojas š??r?jtiesas instit?ts. Medi?cijas instit?ts m?su valst? ir sal?dzinoši jauns alternat?vais str?du risin?šanas veids, kas pagaid?m m?r?tiec?gi att?st?s p?rsvar?nevalstiskaj? sektor?.1 Veicinot sabiedr?bas izpratni par medi?ciju, šaj? rakst? tiks sniegts visp?r?js p?rskats par medi?ciju procesu, k? ar? apskat?tas galven?s izmai?as, kas sagaida civilstr?du izskat?šanas sist?mu tuv?kaj? laik?. Medi?cijas j?dziens Ar medi?ciju parasti tiek saprasts t?ds str?da risin?šanas veids, kur? iesaist?t?s puses sadarb?b? ar mediatoru br?vpr?t?gi cenšas pan?kt konfliktarisin?jumu ?rpus form?liem tiesved?bas procesiem. Medi?cijas gait? mediators organiz? kop?g?s un atseviš??s medi?cijas sesijas l?dz br?dim, kam?r tiek pan?kta vis?m pus?m pie?emama vienošan?s. K? tas ir defin?ts Eiropas mediatoru r?c?bas kodeks?, kurš tiek piem?rots no 2004.gada j?lija, medi?cija ir process, kur? divas vai vair?k puses ap?emas iecelt trešo pusi (mediatoru), lai t? pal?dz?tu pus?matrisin?t domstarp?bas, pan?kot vienošanos bez tiesved?bas.2 Diemž?l ir n?cies saskarties ar nepareizu priekšstatu par medi?ciju, atbilstoši kuram puses iesniedz mediatoram savus pier?d?jumus par str?da b?t?bu un mediators tos v?rt?. T? neb?t nav. Medi?cijas proces? mediators nerisina str?du ar juridiskiem l?dzek?iem – pier?d?jumiem, juridiskiem argumentiem, likuma norm?m utt. Pat ja medi?cijas rezult?t?tiek nosl?gta juridiski saistoša vienošan?s, faktiski mediators risina str?du piln?gi cit? l?men?, t?d?? medi?ciju nevajadz?tu piel?dzin?t str?da risin?šanai ties? vai š??r?jties?. Medi?cija tiek izmantota daž?diem m?r?iem. T? ?auj str?d? iesaist?taj?m pus?m iesp?ju noskaidrot konflikta b?t?bu un t? c?lo?us, izprast otras puses skat?jumu uz str?da priekšmetu, noskaidrot visu konflikt? iesaist?topušu svar?g?k?s intereses, izp?t?t un nov?rt?t iesp?jamos situ?cijas risin?jumus, k? ar? non?kt pie visas puses apmierinošas vienošan?s.3 Ar medi?cijas pal?dz?bu tiek risin?ti plaša diapazona konflikti daž?d?s sabiedrisk?s dz?ves jom?s. Šobr?d Latvij? medi?cija p?rsvar? tiek izmantota ?imenes ties?bu jom? un likum? noteiktos
J?piebilst, ka kopš 2005.gada Valsts prob?cijas dienests, izmantojotmedi?ciju, organiz? izl?gumus krimin?lproces? attiec?b? uz str?diem krimin?lties?bu jom?. 2 Sk. Eiropas mediatoru r?c?bas kodeksa preambulas trešo da?u. 3 Sk. Amerikas arbitr?žas asoci?cijas, Amerikas advok?tu asoci?cijas un Konfliktu risin?šanas asoci?cijas 2005.gada septembra Mediatoru r?c?bas standartu ievada trešo da?u.
1

1

gad?jumos ar? krimin?laj?s liet?s. Savuk?rt valst?s, kur?s ir ilg?kasmedi?cijas trad?cijas un liel?k? pieredze ?rpus tiesas str?du risin?šan?, medi?cija tiek efekt?vi izmantota visdaž?d?ko civiltiesisko (tostarp komerctiesisko) str?du risin?šan?. Medi?cijas process Medi?cijas procesu raksturo vair?kas paz?mes, no kur?m b?tisk?k?s ir br?vpr?t?gums un konfidencialit?te. Ir j??em v?r?, ka nevienu pusi nevar piespiest v?rsties pie mediatora risin?t str?du. T? ir pašukonflikt? iesaist?to pušu iniciat?va savstarp?ji sadarboties izl?guma pan?kšanai (pušu pašnoteikšan?s princips). Puses var vienoties par medi?cijas izmantošanu gan pirms str?da rašan?s (piem?ram, sl?dzot l?gumu taj? tiek ietverta medi?cijas klauzula), gan ar? p?c tam. Turkl?t ar? paš? medi?cijas procesa laik? pus?m ir j?saglab? pietiekama iniciat?va un atv?rt?ba str?da atrisin?šanai. Mediatorauzdevums nav aizst?t str?d? iesaist?t?s puses un izlemt to viet? str?da risin?jumu. Tieši otr?di – mediators nevar nevienai pusei uzspiest konkr?tu risin?jumu, bet tikai pal?dz?t pus?m to atrast. Otra b?tiska medi?cijas paz?me ir konfidencialit?te. Konfidencialit?tes pras?bu uzdevums ir nov?rst, ka jebk?da inform?cija, kas tikusi apspriesta medi?cijas procesa laik?, k? ar? pats fakts, ka…