Littérature

Aucassin et Nicolette
Aucassin je syn hrab?te Garina de Beaucaire, který je zamilován do své p?ítelkyn? Nicoletty. Ta je chrán?nkyní jednoho m?stského hrab?te, který ji kdysi koupil od Saracén?(byla jejich zajatkyní), nechal ji pok?tít a vychoval ji. M?sto Beaucaire je obléháno hrab?tem Bougartem z Valence. Mladý Aucassin je povinován ú?astnit se boje, ale on nechce, dokud mu otec nedovolí vzítsi Nicolettu. Tomu se to však nelíbí, protože není ze vznešeného rodu. Povolá tedy p?stouna Nicoletty, a? za?ídí zmizení Nicoletty. Ta je tedy uv?zn?na s dozorkyní v komnat? v nejvyšším pat?e, o ?emžnikdo jiný neví. Aucassin je neš?asten, že neví, co se s Nicolettou stalo. Otec jej stále nutí ú?astnit se boje, aby povzbudil alespo? morálku voják?. Aucassin souhlasí, ale jen pod podmínkou, že muotec dovolí setkat se jedinkrát s Nicolettou a jednou ji políbit. Otec souhlasí, Aucassin vyjíždí do boje a poda?í se mu zajmout hrab?te Bougarta z Valence a p?edstoupí se svým zajatcem p?ed otce. Tenvšak popírá sv?j slib a Aucassin proto propouští hrab?te Bougarta s p?áním, aby p?sobil otci co nejv?tší škody a utrpení. Hrab? Bougart nev??í svým o?ím, ale slibuje. Aucassin je uv?zn?n v žalá?i aoddává se svému žalu. Tu nastává chvíle pro Nicolettu, která využije hlubokého spánku své dozorkyn? a po spletených prost?radlech opouští své v?zení. Když míjí Aucassinovo v?zení, zaslechne jeho žal aobeznamuje ho se svým út?kem za mo?e. On se bojí, že mu ji tam n?kdo navždy odloudí. Mezitím se Aucassin?v otec dovídá o Nicolettin? út?ku a posílá stráže, aby ji našli a zabili. Stráže se již blížík nic netušící Nicolett?, ale ta je varována písní jednoho strážce na hradbách, kterému je jasné, že pokud bude Nicoletta mrtva, um?e žalem také mladi?ký Aucassin. Nicoletta se úsp?šn? schová strážím aprchá do lesa (zdolává hluboký p?íkop, z kterého je celá zkrvavená). Dalšího dne v lese potkává skupinu pastevc?, které prosí, aby vzkázali Aucassinovi, že je zde v lese la?, jejíž jediný úd by…